Vinterplatsregler

 • Styrelsen utser upptagningsledare (t.ex. Hamnmästaren eller representant för styrelsen) för båtupptagning per upptagningstillfälle.
 • Upptagningsledare anvisar båtägaren vinterplats på land.
 • Upptagningsledare har rätt att omfördela teckningslista för upptagning för att underlätta för lyftkran.
 • Brandgator skall respekteras och hållas helt fria.
 • Vid felaktigt placerad båt vid upptagning utanför upptagningsdag, äger Hamnförvaltningen rätt att anmoda ägaren att flytta båten till rätt placering. Flyttar inte ägaren båten sker detta på ägarens bekostnad .
 • Vinteruppställningsplats är inte fast utan kan variera år från år.
 • Vinterplatser söder om Mastskjulet stuvas från norr till söder.
 • Vinterplatser öster om klubbhuset stuvas från söder till norr.
 • Vinterplatser norr om klubbhuset stuvas från söder.
 • Vinterplatser norr om slipboden stuvas från norr till söder.
 • Båtar över 30 fot (10 meter) som inte kan placeras norr om klubbhuset skall placeras öster om klubbhuset, västra raden efter klubbhusgaveln.
 • Maximumavstånd mellan båtarna skall vara 700 mm. Mall kommer att finnas.
 • Båtar med mast skall vara avriggade vid uppställning på vinterplats.    (Undantag endast för båtar/jollar som kontinuerligt används för träning/kappsegling) 
 • Alla vaggor eller uppställningsmaterial skall vara märkta med båtplatsnummer (kajens/bryggans platsnummer).
 • Vaggor och annat pallningsmaterial skall vara av god kvalitet för att förhindra olyckor.
 • Ombyggda lastbilsläp får ej användas för uppställning. 
 • Övertäckningsmaterial skall vara ordentligt förankrat och skall kontrolleras regelbundet av ägaren.
 • Båtskjul med förankring i mark får inte uppföras.
 • Båtar med säsongsplats erbjuds vinterplats endast i mån av plats.
 • Hjälp varandra för gott resultat och smidig upptagning.

Reglerna är godkända av årsmötet 2007-03-22