Ordningsregler

Dessa regler är fastställda av styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB
den 2016-05-12 och träder i kraft den 2016-05-26. Samtidigt upphävs av Borstahusens Segelsällskap tidigare fastställda ordningsregler och föreskrifter.

(Finns även i pdf-format HÄR) 

Definitioner

Hamnförvaltning

Borstahusens Hamnförvaltning AB, som genom avtal med Landskrona Stad arrenderar Borstahusens hamnområde. 

Hamnförvaltningen representeras i den dagliga verksamheten av anställda hamnmästare eller tillfälligt utsedda funktionärer.

Hamnområde

Området utgörs av hamnbassänger, inseglingsränna och området från inseglingsrännans norra utmärkning till pirhuvudet respektive södra utmärkning till och med ramp nedanför pump-station vid uppläggningsplats söder om båtvarvet, samt pirar, kajer, hamnplan och övriga landområden inklusive byggnader visade i arrendeavtal med Landskrona Stad. 

Inom hamnområdet utgörs fiskehamnen av kajsträckningen östra kajen nordvart från slipen, norra kajen fram till första flytbryggan och östra sidan av denna.

Bodägare

Den som äger sjöbod inom hamnområdet.

Båt

Med båt avses i dessa regler alla fartyg, d.v.s. även skepp, fiskefartyg, jollar, surfingbrädor, vattenskotrar, kanoter, kajaker etc.

Båtplats

Av hamnförvaltningen tillhandahållen förtöjningsplats för båt.

Platskö

Hamnförvaltningen ska föra en uppdaterad förteckning över båtägare som önskar båtplats i hamnen. För köplats tar hamnförvaltningen hänsyn till längd, bredd, djupgående, deplacement och övriga önskemål. Det utgår en årlig avgift för att stå i kölistan.

Platsinnehavare

Den som genom skriftligt avtal med hamnförvaltningen stadigvarande hyr båtplats inom hamnområdet. Avtalet tecknas årsvis och löper från den 1 april till 31 mars året efter.

Serviceplats

Om en platsägare inte kommer att utnyttja sin plats för en längre tid, kan denna genom skriftligt serviceavtal hyras ut till annan båtägare som säsongplats eller för kortare tid,
som t.ex. för månad eller vecka.

Båtägare

Den som äger, hyr eller på annan grund disponerar båt inom hamnområdet.

Gästbåt

Besökande båt som inte är hemmahörande i Borstahusen.

Fiskare

Näringsidkare som innehar licens för yrkesmässigt fiske.

Fiskebåt

Fiskefartyg, som är registrerat i fiskefartygsregister och används för yrkesmässigt fiske.

Sanktioner

Den som inte följer dessa regler kan drabbas av extra avgifter, avvisas från hamnen eller upphävande av plats- eller bodavtal.  

Generella regler

Hela hamnområdet är tillgängligt för allmänheten och används av fastliggande båtägare, besökande, badgäster och turister. 

För att detta ska fungera måste alla inom hamnområdet iaktta följande:

 • Fordon ska framföras med låg hastighet (gångtrafik).
 • Inom hamnområdet förekommer trafik med arbetsfordon.
 • Fordon, inklusive trailers, får endast parkeras på för ändamålet markerade eller anvisade platser och inte inkräkta på räddningsvägarna.
 • Cykel-, moped- och annan fordonstrafik är inte tillåten på kajerna
  (hamnpersonal undantagen).
 • Husdjur får medföras inom hamnområdet, men ska vara kopplade eller bäras. Observera hundförbudet på norra kajens norra sida, som utgör kommunal badplats.
 • Kajer och bryggor används av båtägare, yrkesfiskare, besökande och badgäster. De är dock främst avsedda för båtfolkets behov, varför dessas behov inte får hindras.
 • I fiskehamnen förvaras redskap i viss utsträckning på kajen. Försiktighet för att inte skada redskap eller att trassla in sig i garnen bör iakttas.
 • Det inhägnade området runt fyren är förbjudet område för obehöriga.
 • Störande musik, bollspel och liknande på kajerna får inte förekomma.
 • Badning i hamn och inseglingsränna är absolut förbjudet.
 • Barn får kajka runt i hamnen, men då inte med förbränningsmotor på jollen.
 • Barn ska bära räddningsväst vid vistelse i jolle.
 • Grillning får inte ske ombord i båt eller på kajerna, utan ska ske på anordnade grillplatser, som finns vid södra pirens landfäste
 • Kinesiska rislampor (även kallade Thailändska-) får inte skickas upp från hamnområdet, då dessa dels kan utlösa onödiga sjöräddningslarm och dels utgör brandrisk och fara för annan skada vid nedfall.
 • Avfall ska städas undan och läggas i avsedda soptunnor eller deponeras i miljöstationen. Endast avfall som härrör från verksamhet i hamnen får slängas/deponeras här. I övrigt skall i miljöhuset anslagna regler följas.
 • Spillolja kan deponeras i tank genom hamnmästarens försorg.
 • Kasserade bilbatterier, utrustningsdetaljer, färgrester, färgburkar och annat miljöfarligt avfall etc åligger det båtägaren att själv transportera till kommunal återvinningsstation.
 • Toalettvatten, ”gråvatten”, oljehaltigt slagvatten och andra skadliga ämnen får inte släppas ut i vattnet eller på land. Vid servicekaj finns latrintömningsstation för toalett med däckstömning av septiktank.
 • Oönskad fångst, fiskrens och liknande får inte dumpas i hamnen, läggas i hamnens soptunnor på land eller i miljöhuset.
 • Fiskeredskap och fisksumpar får inte läggas ut inom hamnområdet utan tillstånd av hamnförvaltning i samråd med fiskeriföreningen Fram.

 Platsinnehavare

 • Båtplatser tilldelas och fördelas av hamnförvaltningen till en och endast en fysisk eller juridisk person.
 • Platshyra erläggs årsvis.
 • Båtplats kan, om hamnförvaltningen anser det lämpligt, bytas mot annan plats.
 • Endast fiskare kan beredas båtplats i fiskehamnen.
 • Plats som är ledig under längre tid, kan hamnförvaltningen hyra ut som serviceplats.  Inkomsten tillfaller hamnförvaltningen.
 • Platsen får endast användas för platsägarens egen båt och inte lånas eller hyras ut till annan av platsägaren.
 • Båtplats kan byta ägare genom arvskifte, varvid nytt båtplatsavtal ska tecknas.
 • Platsavtal upphör om platshyra inte erläggs eller om det inte utnyttjats under tre år, om inget nytt avtal träffats innan. Platsen kan då erbjudas till första möjliga båtägare i kölistan med lämplig båt för platsen.
 • Avböjs erbjuden plats tre gånger, flyttas den köande till sista plats.
 • Byter platsägaren eller avser att byta båt ska detta snarast meddelas hamn-förvaltningen.
 • Ändrade adressuppgifter ska snarast anmälas till hamnförvaltningen.
 • Platsägare är skyldig att ställa upp för nattvaktstjänst i den omfattning hamn-förvaltningen beslutar. Vid förhinder ska platsägaren ordna ersättare. Underlåtenhet kan medföra extra avgift.
 • Platsägare har arbetsplikt i den omfattning hamnförvaltningen beslutar. Underlåtenhet att ställa upp kan medföra extra avgift.

Båtägare

 • Om båt med plats i hamnen har mer än en ägare ska förhållandet anmälas till hamnförvaltningen. En av ägarna svarar för de övriga gentemot hamnförvaltingen.
 • Ändras båtägarens inriktning från fritids- eller föreningsändamål till yrkesmässig verksamhet, ska detta snarast anmälas till hamnförvaltningen.
 • Båt med fast plats i hamnen ska ha årsmärke. Detta ska fästas så att det kan läsas av från kaj eller brygga. Jolle, eventuellt med tillhörande vagn, ska vara märkt med särskilt årsmärke. Underlåtenhet kan medföra straffavgift och att jolle och/eller vagn bortforslas på ägarens risk och bekostnad.
 • Båtägare ska hålla god ordning vid platsen och ombord.
 • Båtägare ska i görligaste mån tillse att omgivningen inte störs i onödan av smattrande fall, segel eller vindgenerator.
 • Båtägare ska ha försäkring täckande sjöskada, uppläggningsskada och skada mot tredje man. Båtägare, som även är platsägare, ska överlämna kopia av försäkringsbrev till hamnförvaltningen vid uthämtning av årsmärke. Underlåtenhet att ha båten fullt försäkrad kan leda till omedelbar uppsägning av båtplatsen. Om anledning finns, kan hamnmästaren begära att försäkringsbevis uppvisas även av gästande båt.
 • Båt ska i sjön hållas väl förtöjd med förtöjningsmaterial av tillräckliga dimensioner och kvalitet samt väl avfendrad för att förhindra skador på andra båtar och kajutrustning. I ytterhamnen ska fasta förtöjningar mot kaj eller Y-bommar vara försedda med ryckdämpare. Hamnförvaltningen har rätt att förtöja om eller flytta felaktigt förtöjd båt på ägarens risk och bekostnad.
 • Båtägare ska snarast anmäla skada på kajutrustning, oavsett om denna orsakats av båtägaren eller inte.
 • Båt i sjön ska hållas väl läns och tillses så att den inte sjunker. Om båt sjunker i hamnen, ska ägaren förhindra eller begränsa utsläpp av skadliga ämnen samt snarast kontakta räddningstjänsten och bärga båten. Vidtar båtägaren inte dessa åtgärder, kan hamnförvaltningen låta bärga båten och sanera omgivningen på båtägarens risk och bekostnad.
 • Kvarligger båt trots påminnelse efter att avtalstiden löpt ut, kan hamnförvaltningen flytta eller låta bortforsla båten på ägarens risk och bekostnad.
 • Mastkran och annan utrustning används på egen risk och eget ansvar.
 • Båt får endast förtöjas tillfälligt vid servicekaj med mastkran, dieselpump och sanitetspump, om inget annat avtalats med hamnförvaltningen.
 • Båt får förtöjas i fiskehamnen endast efter avtal med representant för
  fiskeriföreningen Fram.
 • Båt ska inom hamnområdet framföras med låg fart (max 3 knop), om inte säkerheten kräver högre fart, och i övrigt med iakttagande av gott sjömanskap.
 • När båtägare med fast plats är borta från sin plats över natt eller längre period ska skylten vid platsen markeras ledig och, om möjligt, även med anteckning om förväntad hemkomst. Gästhamnsavgift tillfaller hamnförvaltningen. Underlåtenhet att vända skylten drabbar platsägaren eller den som genom serviceavtal disponerar platsen med en avgift som fastställs av hamnförvaltningen pga. minskad möjlighet till intjänad gästhamnsavgift. Vid längre bortavaro bör även hamnmästarna meddelas.
 • Båtägare, på land såväl som i sjön, som kopplar in landström annat än tillfälligt, ska ha elmätare. Denna avläses av hamnmästaren och förbrukningen debiteras båtägaren det som överstiger det belopp som erlagts tillsammans med hamnavgiften.
  För gästbåtar ingår ett måttligt strömuttag i gästhamnsavgiften.
 • Gästbåtar ska erlägga gästhamnsavgift i betalautomat snarast efter ankomst. Biljett/dekal som bevis på erlagd avgift ska fästas på båt så att den kan avläsas från kaj eller brygga. Måste avgiften inkrävas vid båten utgår dubbel avgift.
 • Gästbåt, vars hemmahamn är ansluten till Frihamnsordningen, ska ha aktuellt årsmärke, s.k. FH-märke, som kan avläsas från kaj eller brygga.
 • Båt hemmahörande i Borstahusen med FH-märke ska efter säsongsavslutning redovisa antal besökta FH-hamnar under säsongen och inbesparad avgift för utvärdering.
 • Trailerbåtar utan fast plats i hamnen, som sjösätts vid slip eller med hjälp av mastkran, erlägger slipavgift i biljettautomat. För handdragna jollar utgår ingen avgift.
 • Hamnförvaltningen utser sjösättnings- och upptagningsledare.
 • Teckningslista inför fastställda sjösättnings- och upptagningsdatum anslås i god tid i klubbhuset.
 • Turordningen för lyft kan av praktiska eller säkerhetsmässiga skäl ändras, vilket i så fall meddelas av hamnförvaltningen.
 • Är båtägare inte på plats i tid med sin båt, kan lyftet senareläggas.
 • Sjösättning vid annan tid får endast ske efter överenskommelse med hamn-förvaltningen.
 • Båt på serviceplats kan endast påräkna vinteruppläggning på land i mån av plats.
 • Upptagning vid annan tid får endast ske efter överenskommelse om placering etc. med hamnförvaltningen. Felaktigt placerad båt kan flyttas av hamnförvaltningen på båtägarens risk och bekostnad.
 • Båt på land, med undantag för jolle, ska vara avriggad under vintersäsongen.
 • Mast och annan däcksutrustning förvarad på land ska vara märkt med platsnummer.
 • Fasta förtöjningar inklusive inhalare och ridare ska tas bort efter torrsättning.
  Ej borttagna förtöjningar kan omhändertas av hamnförvaltningen och kasseras eller få lösas ut mot en avgift som hamnförvaltningen beslutar.
 • Båt på land ska vara korrekt stöttad, så att den inte kan falla omkull.
 • Vagnar för vinteruppläggning får endast användas med hamnförvaltningens medgivande.
 • Eventuell täckning ska vara väl förankrad så att den inte kan dra omkull båten eller inkräkta på grannbåtars utrymme.
 • Båtskjul får inte byggas utan skriftligt medgivande från hamnförvaltningen.
 • Gasolflaskor och bränsledunkar får inte förvaras ombord under vinteruppläggning.
 • Stegar ska vara fastlåsta, så att de inte kan användas av obehöriga för att ta sig ombord i andra båtar. Ej fastlåsta stegar kan omhändertas av hamnförvaltningen och får sedan lösas ut mot en avgift som hamnförvaltningen beslutar.
 • Används kupévärmare eller avfuktare ombord under uppläggningen, ska dessa säkras så att de inte kan orsaka brand.
 • Vid underhållsarbete ska båtägaren vidta åtgärder för att förhindra att andra båtar drabbas av nersmutsning. Likaså ska marken runt om båten saneras efter sådant arbete. Underlåtenhet att vidta dessa åtgärder kan komma att belasta båtägaren.
 • Båt ska sjösättas senast det datum hamnförvaltningen beslutat. Undantag kan medges av hamnförvaltningen. Likaså är båtvarvets reparenter undantagna. Sjösätts båt inte på senaste datum, kan hamnförvaltningen låta flytta eller bortskaffa båten på ägarens risk och bekostnad.
 • Vaggor, stöttor och annat material ska vara märkta med platsnummer och förvaras på plats som hamnmästare anvisar.
 • Vaggor, stöttor och annat material ska om möjligt kunna fällas ihop. För vagnar och ej fällbara vaggor utgår avgift enligt hamnförvaltningens beslut.
 • Efter sjösättning ska uppläggningsplatsen städas. Underlåtes detta, kan hamn-förvaltningen låta göra detta på båtägarens bekostnad.

Bodägare

 • Bodägare ska ha eget avtal avseende bl.a. arrende med hamnförvaltningen.
 • Har bod mer än en ägare ska förhållandet anmälas till hamnförvaltningen. En av ägarna svarar för de övriga gentemot hamnförvaltingen.
 • Gasolflaskor, bränsledunkar och liknande får inte förvaras i bod.
 • Bod ska hållas i gott skick och god ordning ska råda runt boden. Underlåtes detta, kan hamnförvaltningen låta städa på bodägarens bekostnad.
 • Förändras ändamålet med bodens användning ska nytt avtal skrivas mellan parterna.
 • Bod får inte överlåtas utan medgivande från hamnförvaltningen.
 • Bod kan byta ägare genom arvskifte, varvid nytt bodavtal ska tecknas.

Fiskare

 • Fiskare med hemmahamn i Borstahusen och som varit verksam och haft båtplats som sådan under minst åtta år, ska om så önskas beredas båtplats om denne upphör med verksamheten.

Fiskebåt

 • Fiskebåt med annan hemmahamn än Borstahusen och som regelbundet anlöper hamnen för lossning m.m. på annan plats än i fiskehamnen ska ha avtal för detta med hamnförvaltningen.
 • Fiskebåt med annan hemmahamn än Borstahusen och som tillfälligt ombaserar till hamnen, ska ha avtal med hamnförvaltningen i samråd med fiskeriföreningen Fram.
 • Fiskebåt med hemmahamn i Borstahusen som inte längre används som sådan, upphör att vara fiskebåt.